• تعمیر بردهای الکترونیکی صنعتی
  • تعمیر انواع کارتهای PLC
  • تعمیر انواع درایوهای صنعتی
  • تعمیر قطعات کنترل و ابزار دقیق
  • طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی